RYANTHEME_cjvutad11
먹튀신고

쓰리런

에이스티비 1 2,024 2017.12.01 00:08
사이트 주소http://3-run.com

 

 

 

 

먹튀금액532(만)원

 

 

한동안 잘 이용하다가 돈이 많이 쌓이니까 먹튀하네요..

 

시크 ㅡ> 쓰리런 바뀐곳입니다.

 

100충해서 530 만들었구요

 

해외자금 뭐라뭐라하더니 금일 오전11시에 환전해주겟다고햇는데 아이디 짤라버렸네요

 

그전날엔 372정도 충전해서 돈이좀녹았습니다.

지인통해서 가입한곳인데 그 지인 라인 40명정도 전부 짤라버리네요.. 답없습니다.

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

세스크 2017.12.02 17:11
개먹튀네요... 조심해야겠습니당